Zasady wprowadzenia działań innowacyjnych w procesie kształcenia

Czy nauczyciel może wprowadzić, innowację pedagogiczną, którą opracował? Nauczyciel chce prowadzić dodatkowe zajęcia z sensoplastyki w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy nauczyciel może wprowadzić, innowację pedagogiczną, którą opracował? Nauczyciel chce prowadzić dodatkowe zajęcia z sensoplastyki w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I z tej właśnie dziedziny chciałaby wprowadzić innowację. Czy jest to możliwe?

Odpowiedź:

Działalność innowacyjna jest obecnie integralną częścią działalności szkoły i każdego nauczyciela. Zasady wprowadzania innowacji zależą od wewnętrznych ustaleń w  szkole. Obowiązkiem dyrektora jest inspirowanie nauczycieli, w ramach nadzoru pedagogicznego, do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. (art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe)

Uzasadnienie:

Aktualnie przepisy prawa oświatowego nie określają procedur związanych z podjęciem działalności innowacyjnej w szkole, w związku z tym to dyrektor szkoły zatwierdza innowacje oraz sposób ich realizacji.

Zapamiętaj!

Zmiany wprowadzane w ostatnich latach w oświacie  miały na celu wzmocnienie roli szkoły w budowaniu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Obecnie, zgodnie z art. 1 pkt 18 ustawy Prawo oświatowe, system oświaty ma zapewnić kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, między innymi poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują między innymi podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (§  4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  w sprawie oceny pracy nauczycieli).  Nie ma przy tym żadnych wymagań formalnych związanych z podejmowaniem w szkole działalności innowacyjnej. Aby uelastycznić działalność  szkoły zniesiono obowiązek zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu oraz wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej. Nadzór nad działalnością szkoły, również w tym zakresie, sprawuje dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j.) – art. 1 pkt 18, art. 55 ust. 1 pkt 4

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej,
wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here